مجموعه مقالات
عنوان مقالهنوع مقالهسایز مقالهنویسنده مقالهخلاصه مقاله
زبان شناسی دکارتیpdfMB 0.14دکتر اسداله معظمی گودرزی
نمونه کتیبه شناسیpdfMB 1.22دکتر اسداله معظمی گودرزی
حروف نگاریpdfMB 1.22دکتر اسداله معظمی گودرزی
خرده میدان کردستان عراق، عرصه رقابت میدانهای منطقهpdfMB 0.45دکتر محمدرضا عبداله پور
یلدای چله نشینpdfMB 0.22آتنا موسوی
نشان بی نشانیpdfMB 0.08دکتر اسداله معظمی گودرزی
مبانی مدیریت اسنادpdfMB 0.38دکتر اسداله معظمی گودرزی
استانداردسازی و اعتبارسنجی نشریاتpdfMB 0.38دکتر اسدالله معظمی گودرزی
ساختار کلی مقالهpdfMB 0.24انتشارات کلک سیمین
قند پارسی در کمبریجpdfMB 0.22مسعود کوهستانی نژاد
کارستان هنری محمدابراهیم قمی pdfMB 0.28دکتر یعقوب آژند
یلدای زلف یارpdfMB 0.2واحد پژوهش کلک سیمین
از شعاع انتزاع تا گذاره استقراءpdfMB 0.13دکتر اسداله معظمی گودرزی
سبک، نقش سیال ذهنpdfMB 0.13دکتر اسداله معظمی گودرزی
سبک، صدای ذهن نویسندهpdfMB 0.08دکتر اسداله معظمی گودرزی
سودای زرگریpdfMB 0.05دکتر اسداله معظمی گودرزی
47 برگ کاغذ زرpdfMB 2.15دکتر اسداله معظمی گودرزی