درباره ما

کلک‌سیمین در هفدهم تیرماه 1386 تحت پروانة نشر به شمارة 7996 صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیرمسئولی و صاحب‌امتیازی اسداله معظمی‌گودرزی در تهران و با هدف تألیف، ترجمه، ویرایش و چاپ و نشر و انتشار کتاب و مجله (ماهنامه و فصلنامه) با تأکید بر موضوعیت فرهنگ و زبان و هنر و ادب تأسیس شد.

سبقة تحقیق و پژوهش و نشر و انتشار برخی دانشنامه‌های تخصصی و اخصاً دایرة‌المعارف زن ایرانی و تجربة تدوین فرهنگهای الفبایی ـ قیاسی و فرهنگنامه‌های دانش‌نامگی طی 12 سال پیش از تأسیس کلک‌سیمین کارنامه‌ای درخشان را برای کلکِ نوپا به ارمغان داشت. کلک بر بنیان این سبقة علمی و پژوهشی کار تدوین و تألیف و نشر آثار فخیم و انتشار اندیشه‌های عظیم را سرلوحة کار خویش قرار داد.

و امروزه در کارنامة خویش بیش از یکصد و بیست عنوان تألیف و ترجمه انتشار یافته است. بیش از 350 عنوان اثر انتشار یافته نیز به سفارش ناشران مطرح کشور، از جمله انتشارات سمت؛ انتشارات دانشگاه تهران، انتشارات مرکز ملی فرش ایران و‌… منتشر کرده است. ویرایش بیش از 600 عنوان کتاب و تربیت و پرورش بیش از یکصد نویسنده و مترجم و ویراستار تنة کلک را تنومندتر کرده است.

برگزاری کنگرة ملی بزرگداشت یکصدوپنجمین سالروز تولد پروین اعتصامی با همکاری کتابخانه ملی و رونمایی دو اثر مستقل به نام این کنگره و سخنرانی اندیشمندانی چون سیروس شمیسا، اصغر دادبه، میرجلال‌الدین کزازی، سه چهرة ماندگار این سرزمین بر فخر و مباهات کلک افزوده است.

همکاری ها

همکاری با مرکز نشر دانشگاهی، بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی (بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران)، مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، مرکز ارتباطات اسلامی حکمت صدرا، پژوهشکده ورزش و تربیت بدنی، مؤسسه علمی دانش‌گستر، مرکز امور مشارکت زنان (نهاد ریاست جمهوری) در کارنامه این انتشارات ثبت شده است.

کلک به پشتوانه فرهیختگانی چند، همچون استاد عبداله انوار، پروفسور محمد آهنچی، دکتر محمدعلی آذرشب، دکتر سیداحمد امام‌زاده، دکتر محمد دزفولی، دکتر یعقوب آژند، دکتر مصطفی گرجی، دکتر علی مدرسی، دکتر بهجت واحدی، دکتر نازیلا دریایی و…، ره صد ساله را یک شبه که نه، به چندین شب طی کرده است.

سخن کلک

سُخن كِلك هم سخنی است از آن دست سخنان كه دیگران آورده‌اند و رانده‌اند؛ این هم سخنی است نیمه‌بریده كه عمر به پایان می‌رساند و به پایان نمی‌رسد. حدیثی ا‌ست دیگر از زبان كِلكی دیگر، این حدیث از سر دردیست كه ما می‌گوییم؛ اگرچه ما را از درد عشق با كس حدیث نیست و حاجتی نیست كه بر زبان آید؛ گریز و گزیری هم نیست جز آنكه در بیان آید و از كلكِ ‌سیمین تراود و زاید.

كلكِ سیمین هم ناشری است چون دیگران، دیر آمده است با كوله‌باری از سخنان نیمه‌بریده، از همه‌چیز و از همه‌جا، تا همیشه…

كلكِ سیمین، جامۀ خدمت بر تن‌كرده برای نشر آثار فخیم و انتشار اندیشه‌های عظیم، تا چه قبول اُفتد و چه در نظر آید، كه گفته‌اند:

«اینم قبول بس كه بمیرم بر آستان

تا نسبتم كنند كه خدمتگزار اوست»