مطالب توسط kelkadmin

سیمای زن در فرهنگ و تاریخ گذشتۀ ایران پیش و پس از اسلام (پاره نخست)

دکتر اسداله معظمی‌گودرزی جغرافیای تاریخی ـ فرهنگی زن ایرانی. شیوه‌های زندگی و چگونگی تولید مادی و معنوی بشر ازجمله عوامل بنیادی شکل‌گیری فرهنگ است و این امر در روزگاران دورتر که هنوز صنعت و تکنولوژی سلطه نیافته بود، چشمگیرتر می‌نمود، ازاین‌رو نخستین هسته‌های نظام هر جامعه‌ای را باید کمابیش در نحوة ارتباط آن جامعه با […]